3 Δεκεμβρίου 2023

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Βίοι ΑγίωνΕκκλησίες

Όσιος Νικόλαος ο Κρουταλιώτης και φώτο από το ναό του.

Ο Όσιος Νικόλαος ο Κρουταλιώτης τιμάτε την 1 Σεπτεμβρίου 

Στά τέλη τοΰ 16ου αίώνος γεννήθηκε στό χωριό Άσώματος τής Μητροπόλεως Λάμπης ό Νικόλαος, άπό εύσεβεΐς καί πλούσι­ους γονείς, πού τόν άνέθρεψαν όχι μόνο μέ τό φυσικό άλλα καί μέ τό γάλα τής αρετής καί τής Πίστεως.

Άπό παιδί ακόμη έδειξε τήν κλίση του πρός τόν αγγελικό, τόν μοναχικό βίο. ’Άφησε λοιπόν ένωρίς τίς κοσμικές μέριμνες καί έγκαταστάθηκε στά ορεινά τής περιοχής τού Ζαροϋ, πάνω άπό τή Γορτύνη. Εκεί έπιδόθηκε μέ άξιοθαύμαστο ζήλο στή νηστεία, τήν προσευχή, τίς άγρυπνίες καί παντός είδους σκληραγωγίες, άποβλέποντας στή θέωσή του. Μετά άπό άρκετά χρόνια άναχώρησε άπό τόν τόπο έκεΐνο. Πήγε καί έστησε νέο άσκητήριο στό φαράγγι, γνωστό μέ τό όνομα «τού Κουρταλιώτη», κοντά στή γενέτειρά του Άσώματος. Χάρη στούς μεγάλους καί έπίμονους πνευματικούς του άγώνες άναδείχθηκε μέγας άσκητής, άπέκτησε τό θαυμασμό τών περιχωριτών, οί όποιοι έσπευδαν κοντά του μέ σεβασμό γιά νά άκούσουν λόγον οικοδομής καί παραμυθίας.

Έκοιμήθη όσιακά καί έγινε δεκτός μετά χαράς μεγάλης στά ούράνια σκηνώματα.

Το κείμενο αντλήθηκε από το βιβλίo: Γνωριμία με τους Αγίου της Κρήτης. Ευάγγελος Π. Λέκκος  

Αναφορές άλλων ιστότοπων 

orthodoxanswers.gr

haniotika-nea.gr

users.uoa.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

IBANK Eurobank δωρεών στο ipy.gr GR7802606840000530104411908

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *