Ποιος ήταν ο Αίσωπος;

Εμφανίσεις: 227 Αίσωπος. Περίφημος μυθοποιός της αρχαιότητας. Οι άνθρωποι της εποχής του τον έλεγαν «λογοποιό». Για τον τόπο της γεννήσεώς

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ανδριανός

Εμφανίσεις: 249 Αδριανός Ρωμαίος αυτοκράτορας της δυναστείας των Αντωνίνων. Κατέχει επιφανή θέση στη ρωμαϊκή και στην παγ­κόσμια κι ιδιαίτερα στην

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ησίοδος

Εμφανίσεις: 675   Ησίοδος. Είναι ό παλαιότερος μετά τον ‘Όμηρο ‘Έλληνας ποιητής. Έζησε πε­ρίπου μεταξύ τού 750 καί 700 π.Χ.

Περισσότερα

Ποιος είναι ο Ξενοφώντας;

Εμφανίσεις: 1,006 Ξενοφώντας. Αρχαίος Ιστορικός καί φιλοσοφικός συγγραφέας, καθώς καί καλός στρατηγός. ’’Ήταν γιός τοϋ Γρύλου καί τής Διοδώρας. Γεννήθηκε

Περισσότερα

Η ιστορία του Μ Αλεξάνδρου και της οικογένειας του.

Εμφανίσεις: 946 Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ό πραγματικός ήρωας τής ιστορίας τού ’Αλεξάνδρου εί­ναι όλιγώτερον ό

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ηρόδοτος;

Εμφανίσεις: 1,098 Ηρόδοτος. Αρχαίος “Ελληνας ιστο­ρικός, «πατήρ τής ιστορίας» όπως όνομάσθηκε, γιατί πρώτος αύτός έγραψε «ιστο­ρία». Γεννήθηκε στήν ’Αλικαρνασσό τό

Περισσότερα