Δύο λόγια για τον Όθωνα, τον πρώτο βασιλιά της ΕΛλάδας

’Όθωνας. Πρώτος βασιλιάς τής Ελ­λάδας μετά τήν άπελευθέρωσή της. Ήταν δευτερότοκος γιός τοϋ φιλέλληνα βα­σιλιά τής Βαυαρίας Λουδοβίκου Α’ καί τής βασίλισσας θηρεσίας. Γεννήθηκε τήν 1 ’Ιουνίου τοϋ 1815 στό Σάλτσμπουργ τής Βαυαρίας. Τό 1832 σέ ήλικία 17 έτών έκλέχθηκε άπό τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις βασιλιάς τών Ελλή­νων. “Ετσι στις 18 Ίανουαρίου τοϋ 1833 άποβιβάσθηκε στό Ναύπλιο, πού ήταν τότε προσωρινή πρωτεύ­ουσα τοϋ κράτους.

Μέχρι τοϋ Μαΐου 1835, επειδή ήταν ανή­λικος, άσκοϋσε τά βασιλικά καθήκοντα ή λεγομένη άντιβισιλεία. πού τήν άποτελοϋσαν οί Βαυαροί ‘ Αρμανσμπεργ, Μάου ρερ καί *Ευδεχ. Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1836 παντρεύθηκε τήν πριγκίπισσα ’Αμαλία, κόρη τοϋ Μεγάλου Δούκα τοϋ Όλδεμβούργου Φρειδερίκου Αύγούστου. Μέ τήν ένηλικίωσή του τό 1835 άνέλαβε τά βασι­λικά καθήκοντα, διατήρησε όμως στις κυριότερες θέσεις τούς Βαυαρούς. Στήν άρχή κυβέρνησε άπολυταρχικά, Ελέω Θεοϋ»-

Κατά τό 1843 όμως καί συγκεκριμένα στις 3 Σεπτεμβρίου, κατόπιν στάσεως άναγκάσθηκε νά παραχωρήση Σύνταγμα. ’Από τότε καί μέχρι τής έκθρονίσεώς του τό 1862 κυβέρνησε συνταγματικά μέ μεγάλες ή μι­κρές έπεμβάσεις στή διοίκηση. “Ετσι όμως δημιούργησε κύμα δυσφορίας έναντίον του, πού τό ύπέθαλπαν καί οί ξένες Δυνάμεις άπό δικούς τους συμφεροντολογικούς λό­γους. Στή δυσφορία αυτή πρέπει νά προστεθή καί ή δυσαρέσκεια άπό τις έπεμβάσεις στή διοίκηση τής βασίλισσας Αμα­λίας, ώς καί τό γεγονός ότι δέν έδωκε διάδοχο τοϋ θρόνου. “Ετσι,ένώ οί βασιλείς βρίσκονταν σέ περιοδεία στήν Πελοπόννη­σο πρός καθησύχαση τοϋ λαοϋ, έγινε έπανάσταση στήν ’Αθήνα, πού άνάγκασε τόν “Οθωνα ν’ άναχωρήση άπό τήν Ελλάδα (10 ’Οκτωβρίου 1862).

Φεύγοντας άπό τήν Ελλάδα ό “Οθωνας πήγε στήν άρχή στό Μόναχο καί. άπ’ έκεΐ στή Βαμβέργη, όπου πέθανε τό 1867 σέ ήλι­κία 52 έτών. Τάφηκε σύμφωνα μέ έπιθυμία του μέ τήν έλληνική φουστανέλλα στό Μό­ναχο, όπου βρίσκεται ό τάφος του.

Κοινοποιήστε τη δημοσίευση

Μενέλαος Μαρκοδημητράκης

Σας παρακινούμε να κάνετε κλικ πάνω στις διαφημίσεις μας, καθώς και να κοινοποιείται τα δημοσιεύματα που θεωρείται αξιόλογα! ευχαριστούμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κοινοποιήστε τη δημοσίευση!