25 Σεπτεμβρίου 2023

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Νησιά

Η Αντίπαρος μέσα από την διήγηση του Δημήτρη Χατζόπουλου

Το παρακάτω κείμενο είναι από το βιβλίο: Η Πάρος του Μεσοπολέμου στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις Δημήτρη Χατζόπουλου.

Διά νά μεταβή τις εις τήν γειτονικήν ’Αντίπαρον (Ώλίαρον) έχει δύο οδούς, μίαν διά θαλάσσης έκ Παροικίας κατ’ εύθεϊαν, άλλην δέ διά ξηράς μέχρι τής Πούντας καί έκεΐθεν διά τού Καναλιού (Στενού) μέ λέμβον. Διά τής πρώτης εΐνε ή άπόστασις ωριαία, διά τής δευτέρας μιάμισην ώραν διά ξηράς καί 20 λεπτά διά κωπηλάτου λέμβου. Μεταβαίνω διά τής πρώτης καί έπιστρέφω διά τής δευτέρας. Μισθώνει τις λέμβον άντί πεντήκοντα δραχμών διά τήν μετάβασιν. Πλέομεν δυτικώς μέ καλόν μελτεμάκιον. Συναντώμεν πρώτον τό Μακρύ νησί. Είνε έξέχοντες τής θαλάσσης βράχοι σύμμικτοι υπολείμματα ήφαιστειωδών γεγονότων, όπως καί τά λοιπά νησάκια, έπί τών όποιων φωλεάζουν καί περιίπτανται σήμερον «καλικατσοΰδες»6. Πλέομεν άναμέσον τού «Μακροΰ νησιού» καί τής άκτής Παρασπόρος, περί τής όποιας ώμιλήσαμεν εις τήν τοπογραφίαν τής Πάρου. Συναντώμεν άπωτέρω τήν νησίδα «Φερά», παρά τήν όποιαν οί δύο βραχώδεις σκόπελοι «Μαύρος Τούρλος» καί «Κόκκινος Τοΰρλος». Ό πρώτος εΐνε υψηλός φαιόλευκος βράχος μέ πλατείαν βάσιν, σχηματίζων μέ αύτήν ορθήν γωνίαν, ό δέ δεύτερος χαμηλός τρίκαρνος7. Περαιτέρεω βορείως οί δύο σκόπελοι «Πόρτες» καί παρ’ αύτάς αι δύο ύφαλοι «Βουβές ». Δεξιά των ή άκτή τού ‘Αγ. Φωκά μέ ομώνυμον έξωκκλήσιον, όπισθεν δέ τού φανού της τό νησάκιον Κατεργάκι. Δυτικώς τών Τούρλων τά δυό βραχώδη νησάκια “Αγ. Σπυρίδων, έφ’ ένός τών όποιων εΐνε ομώνυμον έκκλησάκιον. Πλέοντες δυτικώς έχομεν τήν θέαν τής Σίφνου, τής Σερίφου, τής Σύρου, τής Τήνου, κάμπτοντες δέ νοτίως πρός τό Κανάλι βλέπομεν τά Παντερονήσια, εις τό βάθος δέ τήν Σίκινον, ής έτοιμάζω μετά τής ’Ίου τήν περιγραφήν. Άβαθή τά ΰδατα τού Καναλιού, προσβαλλομένου δεινώς τόν χειμώνα υπό τής σοροκάδας. Διήκει άπό τήν άκτήν τής Αγίας Κυριακής τής ’Αντιπάρου, υποθαλάσσιον τείχος εις βάθος 1’/2 μέτρου ύπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, μέχρι τοΰ νησιδίου τοΰ Άγ. ’Αντωνίου. Παρατηρεϊται παρόμοιον τείχος μεταξύ τής ’Αντιπάρου καί Κάτω Νησακίου, έπεκτείνεται δέ πρός τήν Πούνταν τής Πάρου. ’Απέφρασσε τούτο τήν διέλευσιν μεγάλων πλοίων. Καί σήμερον συμβαίνει τό ίδιον εις τό εν τμήμα τοΰ τείχους. Πρό αίώνος έπέπεσε επί τοΰ δυτικού υποθαλασσίου τείχους τοΰ Κάτω Νησακίου γαλλικόν πολεμικόν σκάφος, παρασυρθέν ύπό τρομερός τρικυμίας καί κατέρριψε τμήμα τούτου. Έκτοτε δέν δύνανται νά πλέουν καΐκια εις τό μέρος έκεΐνο. Κάμπτοντες εις τόν κάβον τά Βερναρόιά τής Πάρου συναντώμεν έκεϊθεν τόν ορμίσκον τής ‘Αγ. Ειρήνης. Παρά τήν ’Αντίπαρον είνε τρία νησάκια λεγάμενα Κάτω νησάκι, Μεσακόν νησάκι καί ’Επάνω νησάκι, μεταξύ δέ τής Πάρου καί τής ’Αντιπάρου τά νησάκια Τουρκονήσι, Πρασονήσι, Γλαρόμπουντα, Μεγάλον νησί, καλοΰνται δέ καί τά τέσσερα όμοΰ Παντερονήσα. Μετά τό νησάκι τής «Πατελίδας». Άλλα νησάκια έχει νοτιοδυτικώς ή ’Αντίπαρος, το Δεσποτικόν, τό Στρογγυλόν καί το Τσοιμηντήρι, περί ών θά εϊπωμεν εις τήν ιδιαιτέραν χωρογράφησίν της.

Αευκάζει ένώπιόν μας χαμηλή γραμμίτσα έπί τής άκτής, ή πολίχνη ’Αντίπαρος, τό μόνον χωρίον τής νήσου. Καθώς είσερχόμεθα μετ’ ολίγον εις τόν λιμένα της βλέπομεν πρός βορράν εις τήν δεξιάν ακτήν τον Μπονντάρη τόν μικρόν οίκίσκον τοΰ καλωδίου, έσώτερον δέ εις τό νότιον άκρον τό έκκλησάκιον των Άγ. Αναργύρων. Λέμβοι καί καΐκια προσορμίζονται, κατά δέ τό θέρος είνε έκεϊ άρκετά καλύμνια καΐκια άλιεύοντα σφόγγους. ’Αποβιβάζεται τις εις τήν σχεδόν έρημον άκτούλαν άθορύβως καί έχει αμέσως τήν έντύπωσιν ότι έβρίσκεται εις τήν ήρεμωτέραν έκ των κατοικημένων νήσων τοΰ Αιγαίου.

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

IBANK Eurobank δωρεών στο ipy.gr GR7802606840000530104411908

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *