21 Ιουλίου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Θρη/ θεμ/ γενικά

Η μονολόγιστη η νοερά προσευχή

Ή μονολόγιστη ευχή του Ιησού
«Κύριε Ιησού Χριστέ, έλέησόν με»
στήν κατ’ ιδίαν προσευχή των πιστών.

Ή χρήση τής μονολόγιστης ευχής τοΰ ’Ιησοΰ στήν κατ’ ιδίαν προσευχή των πιστών.

Προσευχή είναι ή ομιλία καί ή συνομιλία μας μέ τον Θεό. Είναι ή φυσική, αυθόρμητη καί ελεύθερη επικοι­νωνία μας καί αναφορά μας πρός τόν Θεό, τόν Πατέρα μας, τόν Δημιουργό μας. Ή προσευχή δέν είναι υποχρέωση ή τυπικό καθήκον, αλλά έργο έλευθερίας. Είναι ή φυσική έλξη τού ανθρώ­που πρός τόν Δημιουργό του. Είναι ή αναζήτηση καί εκζήτηση τού «κατ’ εικόνα» νά φθάσει στό «καθ’ ομοίωση». Ή προσευχή είναι τό εύκρατο κλίμα μέσα στό όποιο ό άνθρωπος οίκειώνεται καί ενώνεται μέ τόν Θεό. Ό,τι είναι τό φως τού ήλιου γιά τά σωματικά μάτια, είναι καί ή προσευχή γιά τά μάτια τής ψυχής.

Ή προσευχή είναι τό στήριγμα καί ό φωτισμός τής ψυχής. Είναι αρετή καί μητέρα τών αρετών. Ό Άγιος ’Ιωάννης τής Κλίμακος ορίζοντας τήν έννοια τής προσευχής γράφει: «Η προ­σευχή είναι συμφιλίωσις μέ τόν Θεό, συγχώρησις τών αμαρτη­μάτων, γέφυρα πού σώζει από τούς πειρασμούς, τοίχος πού μάς προστατεύει άπό τις θλίψεις,… τροφή τής ψυχής, φωτισμός τού νου, πέλεκυς πού κτυπά τήν άπόγνωσι, άπόδειξις έλπίδος, διάλυσις τής λύπης,… δήλωσις πνευματικής καταστάσεως…» (Άγ. Ίω. Σιναΐτου, Κλϊμαξ, έκδ.’Ι. Μ. Παρακλήτου 1999, Λόγος ΚΗ’ Περί Προσευχής, σελ. 355-356).

 

 Ή προσευχή τοϋ ’Ιησοΰ δεν είναι μόνο γιά τούς μοναχούς, αλλά καί γιά τούς λαϊκούς

Άγιος ’Ιωάννης Χρυσόστομος: «Όπου λοιπόν κι άν βρίσκεσαι, μπορείς νά στήσεις τό θυσιαστήριό σου…· γιατί σέ τίποτα δέν σέ έμποδίζει ό τόπος, ούτε σέ έμποδίζει ή ώρα, αλλά καί χωρίς νά γονατίσεις, χωρίς νά χτυπήσεις τό στήθος σου καί χωρίς νά υψώσεις τά χέρια σου στόν ουρανό, μόνο έάν δείξεις θερμή διάνοια, ολοκλήρωσες τό άπαν τής προσευχής… Μπορεί καί κάποιος πού πηγαίνει στήν άγορά καί βαδίζει μό­νος του νά κάνει μακρές προσευχές· κι αύτός πού κάθεται στό έργαστήριο καί ράβει δέρματα, μπορεί νά άφιερώσει τήν ψυχή του στό Δεσπότη· είναι δυνατό καί ό δούλος καί αύτός πού ψω­νίζει, καί αύτός πού άνεβαίνει καί αύτός πού κατεβαίνει, καί αύ­τός πού έργάζεται στό μαγειρείο, όταν δέν μπορούν νά έρθουν στήν έκκλησία, νά κάνουν προσευχή μακρά καί ζωηρή. Ό Θεός δέν ντρέπεται τόν τόπο· ένα πράγμα μόνο ζητά, θερμή διάνοια καί ψυχή γεμάτη σωφροσύνη. (Άγ.Ίω. Χρυσοστόμου, Έκλογαί άπό διαφόρων λόγων. Λόγος ΒΠερί εύχής, PG 63, 585).

Άρχιμ. Αθανασίου Αναστασίου Προηγουμένου’ Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου.

Έκδοση Ίεράς Μονής Άγιου Στεφάνου
Άγια Μετέωρα.

Διαβάστε παρακάτω το βιβλιαράκι σχετικά με την Νοερά προσευχή, το οποίο μας δόθηκε ως ευλογία από την Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, τον Αύγουστο του 2023.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *