Ο Εμμανουήλ Πανσέληνος

Πανσέληνος Μανουήλ. Βυζαντινός ζωγράφος, πού έγινε διάσημος άπό τις θαυμάσιες τοιχογραφίες του, πού σώζον­ται ώς σήμερα. Δέν είναι γνωστός ό τό­πος τής καταγωγής του, πότε γεννήθηκε καί πότε πέθανε.

Είναι γεγονός, ότι ό Πανσέληνος είναι ό δημιουργός κατά τό 16ον αίώνα Ιδιαίτε­ρης σχολής στή ζωγραφική τοϋ ‘Αγίου ’Ό­ρους, πού είναι γνωστή ώς «Μακεδονική». ’Αναφέρεται ότι ό Πανσέληνος «ύπερηκόντισε και κατεκάλυψε με την θαυμαστήν τέχνην του όλους τους παλαιούς και νέους ζωγράφους···»· ’Από τις άγιορείτικες τοιχογρα­φίες του ξεχωρίζουν μέ τή λαμπρότητά τους οΐ άγιογραφίες τοϋ ναοϋ τοϋ Πρωτά­του στις Καρυές (ή Γέννηση, ή Βάπτιση, ή Υπαπαντή, ό Νιπτήρας κ.ά.). Απαράμιλλη είναι ή τέχνη τοϋ Πανσέληνου στήν τοιχο­γραφία : «Ό Άναπεσών», όπου παρασταί­νει τόν Ίησοϋ σέ παιδική ήλικία (βλ. είκόνα : Τόμ. Α’ σελ. 41).

Πανσέληνος Φάση τής Σελήνης (βλ.λ.).

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

IBANK Eurobank δωρεών στο ipy.gr GR7802606840000530104411908

One thought on “Ο Εμμανουήλ Πανσέληνος

  • 5 Απριλίου 2020, 9:13 ΜΜ
    Permalink

    Thank you! It is an fantastic online site.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Τα δημοσίευμα είναι πιο όμορφα με likes και σχόλια, ευχαριστούμε!