Ο Εμμανουήλ Πανσέληνος

Πανσέληνος Μανουήλ. Βυζαντινός ζωγράφος, πού έγινε διάσημος άπό τις θαυμάσιες τοιχογραφίες του, πού σώζον­ται ώς σήμερα. Δέν είναι γνωστός ό τό­πος τής καταγωγής του, πότε γεννήθηκε καί πότε πέθανε.

Είναι γεγονός, ότι ό Πανσέληνος είναι ό δημιουργός κατά τό 16ον αίώνα Ιδιαίτε­ρης σχολής στή ζωγραφική τοϋ ‘Αγίου ’Ό­ρους, πού είναι γνωστή ώς «Μακεδονική». ’Αναφέρεται ότι ό Πανσέληνος «ύπερηκόντισε και κατεκάλυψε με την θαυμαστήν τέχνην του όλους τους παλαιούς και νέους ζωγράφους···»· ’Από τις άγιορείτικες τοιχογρα­φίες του ξεχωρίζουν μέ τή λαμπρότητά τους οΐ άγιογραφίες τοϋ ναοϋ τοϋ Πρωτά­του στις Καρυές (ή Γέννηση, ή Βάπτιση, ή Υπαπαντή, ό Νιπτήρας κ.ά.). Απαράμιλλη είναι ή τέχνη τοϋ Πανσέληνου στήν τοιχο­γραφία : «Ό Άναπεσών», όπου παρασταί­νει τόν Ίησοϋ σέ παιδική ήλικία (βλ. είκόνα : Τόμ. Α’ σελ. 41).

Πανσέληνος Φάση τής Σελήνης (βλ.λ.).

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Σας παρακινούμε να κάνετε κλικ πάνω στις διαφημίσεις μας, καθώς και να κοινοποιείτε τα δημοσιεύματα που θεωρείται αξιόλογα! ευχαριστούμε.

One thought on “Ο Εμμανουήλ Πανσέληνος

  • 5 Απριλίου 2020, 9:13 ΜΜ
    Permalink

    Thank you! It is an fantastic online site.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.