Ημερολογιακός περίπλους του Β παγκοσμίου πολέμου.

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ

—28 Οκτωβρίου 1922: Ο Μπενίτο Μουσσολίνι καταλαμβάνει την εξουσία στην Ιτα­λία με πραξικόπημα και εγκαθιστά το πρώ­το Φασιστικό Κράτος (Πορεία προς τη Ρώμη).

—8 Νοεμβρίου 1923: Ο Αδόλφος Χίτλερ αρχίζει την πολιτική του καριέρα με το πραξικόπημα της «Μπυραρίας του Μονά­χου».

—18 Σεπτεμβρίου 1932: Η στρατοκρατική Ιαπωνία επιτίθεται και καταλαμβάνει τη Μαντζουρία.

—30 Ιανουαρίου 1933: Ο Πρόεδρος Χίντεμπουργκ διορίζει τον Χίτλερ Καγκε­λάριον του Γερμανικου Ράιχ.

28 Μαΐου 1936: Ο Μουσσολίνι προσβλέποντας στην αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κατακτά την Αβησσυνία.

—17 Ιουλίου 1936: Μαροκινά στρατεύ­ματα υπό τον στρατηγό Φραγκίσκο Φράνκο επαναστατούν εναντίον της Δημοκρατικής Κυβερνήσεως της Ισπανίας και αρχίζει ο Εμφύλιος Πόλεμος της Ισπανίας, που τε­λειώνει το Μάρτιο του 1939 με τη νίκη του Φράνκο και του Φασισμού.

—7 Ιουλίου 1937: Η Ιαπωνία αρχίζει τον πόλεμο εναντίον της Κίνας.

ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

  • 12 Μαρτίου 1938: Ο Χίτλερ προσαρτά την Αυστρία.

—29 Σεπτεμβρίου 1938: Ο Χίτλερ κα­ταλαμβάνει τη Σουδητία.

—29 Σεπτεμβρίου 1938: Υπογραφή της συμφωνίας του Μονάχου.

—15 Μαρτίου 1939: Ο Χίτλερ καταλαμ­βάνει και την υπόλοιπη Τσεχοσλοβακία.

—24 Αυγούστου 1939: Υπογραφή του Γερμανοσοβιετικου Συμφώνου μη επιθέσεως.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

  • 1 Σεπτεμβρίου 1939: Γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν την Πολω­νία, από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

—3 Σεπτεμβρίου 1939: Η Αγγλία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας.

—17 Σεπτεμβρίου 1939: Ρωσικές δυ­νάμεις εισέρχονται εξ ανατολών στην Πολω­νία.

—27 Σεπτεμβρίου 1939: Η πτώση της Βαρσοβίας και το τέλος της γερμανικής εκστρατείας στην Πολωνία.

ΡΩΣΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

—30 Νοεμβρίου 1939: Η Ε.Σ.Σ.Δ. κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Φινλανδίας και αποκτά βάσεις, οι όποιες ενισχύουν τις στρα­τηγικές θέσεις της (12 Μαρτίου 1940).

—13 Δεκεμβρίου 1939: Η πρώτη ναυμα­χία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, στις ακτές της Ουρουγουάης μεταξύ ενός γερμα­νικού θωρηκτού τσέπης (Γκράφ Σπέ) και τριών βρεταννικών καταδρομικών μάχης.

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

—9 Απριλίου 1940: Τα γερμανικά στρα­τεύματα εισβάλλουν συγχρόνως στη Δανία και Νορβηγία. Οι πρώτες συνέπειες του κεραυνοβόλου πολέμου. Ο βασιλεύς Χαακον και η Κυβέρνηση της Νορβηγίας φεύγουν στην Αγγλία (7 Ιουνίου). Τρείς ημέρες αργότερα, και η τελευταία αγγλική μονάδα εγκαταλείπει το Νάρβικ.

—10 Μαΐου 1940: Γερμανική εισβολή στην Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο. Ο Ουίνστων Τσώρτσιλ διαδέχεται τον Νέβιλ Τσάμπερλαιν. Ο ολλανδικός στρατός συν­θηκολογεί (14 Μαΐου). Το Βέλγιο συνθηκο­λογεί (28 Μαΐου). Η εποποιΐα της Δουνκέρκης (30 Μαΐου — 4 Ιουνίου) σώζει 335. 000 Βρετανούς και Γάλλους στρατιώτες.

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣIΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

—10 Ιουνίου 1940: Ο Μουσσολίνι, όταν η Γαλλία έχει πιά ηττηθεί, κηρύσσει τον πόλε­μο κατά της Αγγλίας και Γαλλίας. Τα γαλ­λικά στρατεύματα εκκενώνουν το Παρίσι (13 Ιουνίου). Οι Γερμανοί κατακερματίζουν τη γραμμή Μαζινώ και καταλαμβάνουν το Βερντέν (14 Ιουνίου). Ο Πεταίν υπογράφει την ανακωχή με τη Γερμανία στην Κομπιένη (22 Ιουνίου) στο ίδιο ακριβώς σιδηροδρομικό όχημα στο οποίο η Γερμανία είχε υποταχθεί.

—28 Ιουνίου 1940: Ή Ρωσία ζητά τήν επιστροφή τής Βεσσαραβίας καί τής Βορείου Βουκοβίνας. Τον Αύγουστο ένσωματουνται στήν Ε.Σ.Σ.Δ. ή Εσθονία, Λεττονία καί Λιθουανία.

—3 Ιουλίου 1940: Στον λιμένα του Όράν ό αγγλικός στόλος καταστρέφει τις κυ­ριώτερες μονάδες του ύποταχθέντος γαλλι­κού στόλου.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

— 18 Ιουνίου 1940: Ή γερμανική άεροπορία άρχίζει τις μαζικές της έπιθεσεις ε­ναντίον τής ’Αγγλίας. Οί έπιθέσεις αυξάνον­ται, έως ότου στις 15 Αύγουστου περισσότε­ρα άπό 1.000 γερμανικά άεροπλάνα βομ­βαρδίζουν τό Λονδινο. ’Αλλεπάλληλα κύμα­τα άεροπλάνων, ήμερα και νύκτα, σφυροκοπουν τήν ’Αγγλία. Ή -έπίθεσις φθάνει τό κο­ρύφωμά της τον Σεπτέμβριο (6.954 νεκροί καί 10.615 τραυματίαι μόνο στο Λονδίνο τον μήνα αύτόν). Μετά τό τέλος Σεπτεμ­βρίου οι Γερμανοί σταματούν τις μαζικές αε­ροπορικές έπιθέσεις, γιατί άρχίζουν καί κο­στίζουν άκριβά.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ

—6 Αύγούστου 1940: Ή ’Ιταλία κατα­λαμβάνει τή Βρεταννική Σομαλία.

—12 Σεπτεμβρίου 1940: Τά ιταλικά στροττεύματα ύπό τον στρατηγό Γκρατσιάνι εισβάλουν άπό τή Λιβύη στην Αίγυπτο μέ σκοπό νά καταλάβουν τό Σουέζ. Οί Βρεταννοί τούς σταμοττουν στο Σίντι Έλ Μπαράνι.

—27 Σεπτεμβρίου 1940: Υπογράφεται τό Σύμφωνο Βερολίνου — Τόκιο — Ρώμης καί έπισημοποιουνται οί βλέψεις του “Αξο­νος γιά τήν παγκόσμιο κυριαρχία.

Η ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ

—28 ‘Οκτωβρίου 1940: Ό Μουσσολίνι, μέ τελεσίγραφο προς τήν Ελληνική Κυβέρνησι, ζητεί έδαφικές παραχωρήσεις καί τρεις ώρες άργότερα είσβάλλει στήν Ελλάδα. Ή Ελληνική ’Αντίστασις άπωθεΐ τούς ’Ιταλούς καί καταλαμβάνει ακόμη καί στρατηγικές ιταλικές βάσεις. Είναι ή πρώτη σημαντική ήττα στρατιωτικών δυνάμεων τού Άξονος στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

—9 Δεκεμβρίου 1940: Οί δυνάμεις του στρατηγού Γουέϊβελ έπιτίθενται καί κατα­λαμβάνουν τή Μπάρντια, τό Τομπρούκ, Ντέρνα καί τή Βεγγάζη. Ή βρεταννική αυτή νίκη κοστίζει στούς ’Ιταλούς 170.000 άνδρες.

—11 Μαρτίου 1941: Υπογράφεται στήν ’Αμερική ό νόμος «Έκμισθώσεως καί Δα­νεισμού» καί οί Η.Π.Α. γίνονται τό «όπλοστάσιο τής Δημοκρατίας».

ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

—6 ’Απριλίου 1941: Γερμανικές δυνάμεις έπιτίθενται ταυτοχρόνως έναντίον τής Γιουγκοσλαβΐας καί τής Ελλάδος. Σέ 12 ήμέρες ή γιουγκοσλαυϊκή άντίσταση κάμπτεται. Ό ‘Ελληνικός στρατός τής ’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας συνθηκολογεί (23 ’Απριλίου 1941). Τέσσερις ήμέρες αργότερα οί Γερ­μανοί καταλαμβάνουν τήν ’Αθήνα.

—1 ’Ιουνίου 1941: Οί Γερμανοί καταλαμ­βάνουν τήν Κρήτη.

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

—22 ’Ιουνίου 1941: Γερμανικές δυνάμεις έξαπολύουν όλοκληρωτικό πόλεμο κατά τής Ε.Σ.Σ.Δ. Στις 25 ’Ιουνίου ή Φινλανδία παίρνει μέρος στή μάχη τής Ρωσίας. Ό κεραυνοβόλος πόλεμος όδηγεΐ τούς Γερμα­νούς στά πρόθυρα τής Μόσχας (Νοέμβριος 41). Οί Γερμανοί καταλαμβάνουν τό Σμολένσκ,, Κίεβο, τήν Ούκρανία, δυτικώς του Δνειπέρου, τό Χάρκοβο, Ροστόβ καί πολιορ­κούν τη Σεβαστούπολι. Τό Νοέμβριο (18)
καταλαμβάνουν τό Κέρτς και απειλούν να περάσοι/ν στον Καύκασο. .Καθώς όμως ό ρω­σικός χειμώνας άρχίζει, οι Γερμανοί δέχον­ται τό πρώτο σοβαρό κτύπημα  έμπρός στη Μόσχα και αναγκάζονται να ύποχωρήσουν δυτικά.

—14 Αύγούστου 1941: Ό Πρόεδρος Ρούζβελτ και ό Ούΐνστων Τσώρτσιλ, άναγγέλουν τούς πολεμικούς σκοπούς των συμ­μάχων («Χάρτης τού ’Ατλαντικού»).

ΠΕΡΑ ΧΑΡΜΠΟΡ

—7 Δεκεμβρίου 1941: Ό ιαπωνικός στό­λος έπιτίθεται έξαπίνης έναντίον τού αγκυ­ροβολημένου στο Πέρλ Χάρμπορ, άμερικανικοΰ στόλου του Ειρηνικού. Ή έπίθεσις στο Πέρλ Χάρμπορ κοστίζει στούς ’Αμερικανούς 19 πολεμικά πλοία, εκ των οποίων 5 θωρηκτά. Ό στρατός και τό ναυτικό χάνουν 3. 343 άνδρες, 1842 βαρεία πληγωμένους. Οί καταστροφές σέ άεροπλάνα και έγκαταστάσεις εΐναι τεράστιες. Λίγες ώρες άργότερα, μία ιαπωνική άεροπορική επιδρομή στις Φι­λιππίνες, κοτταστρέψει πρακτικά ολόκληρη τήν άεροπορική δύναμι τών νήσων τού Ειρη­νικού.

ΟΙ Η.Π.Α. ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

—8 Δεκεμβρίου 1941: Τό ’Αμερικανικό Κογκρέσσο, κατόπιν μηνύματος τού Προέ­δρου Ρούζβελτ, άνακοινοΐ ότι αί Η.Π.Α. καί ή ’Ιαπωνία εύρίσκονται εις εμπόλεμον κατάστασιν. Ή Γερμανία καί ή ’Ιταλία κηρύσ­σουν τον πόλεμο κατά τών Η.Π.Α. (11 Δε­κεμβρίου). Τρεις δορυφόροι, τού ’Άξονος — Ρουμανία, Ουγγαρία καί Βουλγαρία — κη­ρύσσουν τον πόλεμο κατά τών Η.Π.Α. (12 Δεκεμβρίου).

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

—10 Δεκεμβρίου 1941: Οι Ιάπωνες κι­νούνται δραστηρίως. Εισβάλουν στή Αουζόν τών Φιλιππινών καί καταλαμβάνουν τή Μανίλλα (2 ’Ιουνίου 1942). Τό Μπατάαν συν­θηκολογεί στις 9 ’Απριλίου. Τό Κορρέκιντορ στις 6 Μαΐου.

—25 Δεκεμβρίου 1941: Οί ’Ιάπωνες κτυπούν συγχρόνως , καί τό Χόγκ – Κόγκ, τό βρεταννικό προπύργιο τής “Απω ’Ανατολής, καί τό καταλαμβάνουν. Τό βρεταννικό θωρηκτό «Πρίγκιψ τής Ούαλλίας» βυθίζεται. Ή Σινγκαπούρη ύποκύπτει ύστερα από πολιορ­κία 2 εβδομάδων (15 Φεβρουάριου 1942).

—3—ό Ιουνίου 1942: Μεγάλη ήττα τού ιαπωνικού στόλου στή- ναυμαχία τόυ Μιντγουαίη. Ή ναυμαχία αυτή άποκαθιστά τήν* ισορροπία τών ναυτικών δυνάμεων στον Ει­ρηνικό.

Ο «ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

—30 Μαρτίου 1941 : Στήν Βόρειο ’Αφρική οί γερμανικές δυνάμεις ύπό τον στρατηγό Ρόμμελ αποφασίζουν νά άποκτήσουν τήν κυριαρχία της. Ή έπίθεσις τού Ρόμμελ οδη­γεί τούς Βρετανούς πίσω στο Σολλούμ. Υ­πό τον στρατηγό σέρ ’Όκινλεκ οί Βρετανοί άντεπιτίθενται (18 Νοεμβρίου) καί στις 2 ’Ιανουάριου 1942 άπωθουν τούς Γερμανούς στήν Έλ’ Άγκέϊλα. Ό, Ρόμμελ άναδιοργανώνεται καί στο τέλος Ίανουαρίου έξαπολύει
έπίθεσι, ή όποια φέρνει τούς Βρεταννούς πάλι στο Έλ Άλαμέϊν τής Αίγύπτου, 70 χλμ. από τήν ‘Αλεξάνδρειά. Έδώ τό μέτωπο έμεινε στάσιμο μέχρι τον ’Οκτώβριο (23) του 1942, οπότε ό στρατηγός Μοντγκόμερυ έξοστολύει τή μεγαλύτερη έπίθεσι των Βρε- τ αννών και άναγκάζει τούς Γερμανούς νά υ­ποχωρήσουν στην Τυνησία.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ

Στο Άνατολικό μέτωπο, οί Γερμανοί αρ­χίζουν την έπίθεσι τους τον Απρίλιο του 1942 καί καταλαμβάνουν την Νότιο Ρωσία, τήν Κριμαία καί τήν Ουκρανία.

—3 Ιουλίου 1942: Οι Γερμανοί κατα­λαμβάνουν τήν Σεβαστοΰπολι, ή πολιορκία τής όποιας κρατούσε από τό προηγούμενο καλοκαίρι. Ό Χίτλερ στέλνει κατόπιν τις δυ­νάμεις του προς βορράν καί στις 23 Αύγου­στου 1942 αρχίζει τήν πολιορκία του Στάλινγκραντ.

—30 Μαΐου 1942: Ή γερμανική Κολωνία βομβαρδίζεται από 1.000 βρεταννικά αερο­πλάνα. Είναι ή πρώτη μαζική αεροπορική έπιδρομή στήν Εύρώπη.

—19 Αύγούστου 1942: Ειδικά γυμνασμέ­να συμμαχικά στρατεύματα κάνουν τήν πρώ­τη έπιδρομή κομμάντος στην Διέππη. Ή έ­πιδρομή άπεδείχθη έπωφελής γιά τήν προε­τοιμασία της εισβολής στήν Εύρώπη, εΐχε όμως βαρειές απώλειες.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΣΤΟ ΓΟΥΑΝΤΑΑ- ΚΑΝΑΛ

—7 Αύγούστου 1942: Κατόπιν προσωπι­κής διαταγής τοΰ Προέδρου Ρουζβελτ, γίνε­ται ή πρώτη ναυτική άπόβασις σέ κατεχόμενο άπό τήν Ιαπωνία έδαφος — στό Γουανταλκανάλ. ’Ακολούθησαν μήνες σκληρών μα­χών μέσα στή ζούγκλα. Οί Ιάπωνες τέλος έγκαταλείπουν τήν νήσο (8 Φεβρουάριου

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΦΡΙΚΗ

—8 Νοεμβρίου 1942: ’Αμερικανικά στρα­τεύματα, βοηθουμενα από βρεταννικές δυνά­μεις, άποβιβάζονται στήν Βόρειο ’Αφρική. ’Άν και έγινε κάποια άντίστασις από τις γαλλικές δυνάμεις τοΰ Βισύ, τελικά ύπεγράφη ανακωχή (11 Νοεμβρίου). Ό ναύαρχος Νταρλάν άνέλαβε τήν εύθύνη των γαλλικών υποθέσεων στή Β. ’Αφρική μέχρις ότου δο­λοφονήθηκε τήν παραμονή των Χριστουγέν­νων (1942). Στις 12 Νοεμβρίου οί Γερμα­νοί κατέλαβαν ολόκληρη τή Γαλλία. Οί Γάλ­λοι καταστρέφουν τό στόλο τους στή Τουλών (27 Νοεμβρίου) γιά νά μήν πέση στά χέρια τών Γερμανών. Τήν ϊδια έποχή οί “Αγ­γλοι έχοντας άνεφοδιάσει μέ άνδρες και πολεμικό ύλικό τό στρατό τους, άναλαμβάνουν έπίθεση (23 ’Οκτωβρίου), ή όποια φέρνει τους Γερμοτνούς κατά μήκος τής αφρικανικής άκτής στή γραμμή Μάρεθ (30 Ίαννουαρίου 1943).

ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Πέντε μεγάλες διασκέψεις έγιναν από τούς ηγέτες των ’Ηνωμένων Εθνών στή διάρκεια
τού 1943. Ή πρώτη στην Καζαμπλάνκα (14—24 Ιανουάριου 1943) ειδικά για τά μέτωπα τής Τυνησίας, Σικελίας και Ιτα­λίας και για την αϋξησι τής βοήθειας προς τήν Ε.Σ.Σ.Δ. Ή διάσκεψις τού Κεμπέκ (11 —24 Αυγούστου), για τήν συνέχισι τής πο­λεμικής δραστηριότητος στον Ειρηνικό και τη μεγαλύτερη βοήθεια προς τήν Κίνα. Ή διάσκεψις τής Μόσχας, στην οποία πήραν μέρος οί Χώλ, ?Ηντεν και Μολότωψ, ασχο­λήθηκε μέ τήν ενότητα των τριών Δυνάμεων κατά τον πόλεμο και την είρηνη. Ή διάσκεψις του Καΐρου (22—25 Νοεμβρίου), στήν όποια ό Τσάγκ – Κάϊ – Σέκ και ή γυναίκα του συναντήθηκαν μέ τον Ρούζβελτ και τον Τσώρτσιλ και συζητήθηκαν οί ύποθέσεις τής “Απω “Ανατολής. Ή Διάσκεψις τής Τεχεράνης (28 Νοεμβρίου — 1 Δεκεμβρίου 1943), ή πρώτη τήν οποία παρηκολοόθησε προσοοπικώς ό στρατάρχης Στάλιν, έβαλε τις βάσεις τής εισβολής στήν Ευρώπη. “Αργότερα στο Κάϊρο ό Πρόεδρος Ρουζβελτ και ό Τσώρτσιλ συναντήθηκαν μέ τον Πρόεδρο τής Τουρκίας “Iνονού και συζήτησαν τή συμβολή τής Τουρ­κίας στον πόλεμο.

ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ

—30 “Ιανουάριου 1943: Ό γερμανικός στρατός τού Στάλινγκραντ υπό τον φόν Πά­συλου ήττη μένος,  παραδίδεται στους Ρώ­σους. ’Από τό σημείο αυτό αρχίζει ό έκμηδενισμος της στρατιωτικής μηχανής τοΰ Χίτλερ. Ό ρωσικός στρατός αμέσως Αναλαμβάνει τήν πρωτοβουλία στήν έπίθεσι και σταθε­ρά μέ μεγάλη ταχύτητα και στρατηγικούς έλιγμούς, άπωθεΐ τους Γερμανούς προς τά δυτικά. Στις 18, ’ Iανουαρίου 1943 λύεται ή πολιορκία τού Λένιγκραντ.

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

—-12 Μαΐου 1943: Κάθε έχθρική Αντίστα­σις έπαψε νά ύπάρχη. “Από τό Έλ Άλαμέϊν μέχρι τήν κατάληψι τής Μπιζέρτας και τής Τυνιδος, οί Γερμανοι έχασαν 335.000 άνδρες.

ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ

Μετά τήν υποταγή των Γερμανών στήν Τυνησία, οί κύμμαχοι προετοίμασαν τήν εισ­βολή στη Σικελία. Ή Παντελλάρια παραδό­θηκε στις 11 Ιουνίου καί ή Λαμπαδούσα στις 12 “Ιουνίου.

—10 “Ιουλίου 1943: Τά συμμαχικά στρα­τεύματα Αποβιβάζονται στις Ν. και ΝΑ. ακτές τής Σικελίας. Στις 17 Αυγούστου ή κατάκτησις τής Σικελίας εΐχε όλοκληρωθή.

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΣΟΑΙΝΙ — ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Στις 25 “Ιουλίου 1943 τό ραδιόφωνο Α­νήγγειλε ότι ό βασιλεύς Βίκτωρ “Εμμανουήλ τοποθετούσε επί κεφαλής τής “Ιταλικής Κυβερνήσεως τον Πέτρο Μπαντόλιο. Στις 3 Σε­πτεμβρίου 1943, Ακριβώς 4 χρόνια μετά τήν κήρυξι τού πολέμου κατά τής χιτλερικής Γερμανίας, τά στρατεύματα τής 8ης Στρα­τιάς του Μοντγκόμερυ, αρχίζουν την Απόβασί τους στή Νότιο “Ιταλία. Στις 8 Σεπτεμ­βρίου ό στρατηγός Άϊζενχάουερ Ανήγγειλε την άνευ όρων παράδοσι τής Ιταλίας, ή ο­ποία είχε ήδη υπογραφή (3 Σεπτεμβρίου).

ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΑΛΕΟΥΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στον Ειρηνικό τα άμερικοενικά στρατεύμα­τα άποβιβάσθηκαν (11 Μαΐου 1943) στην νήσο Άττου των Άλεουτίων, όπου συνάντη­σαν πεισματώδη ιαπωνική άντίστασι. Άπό τούς 2.300 άνδρες τής φρουράς, μόνον 20 συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. ΟΙ υπόλοιποι είτε σκοτώθηκαν εϊτε αύτοκτόνησαν.

Ή μία κατόπιν τής άλλης αί νήσοι τού Ειρηνικού καταλαμβάνονται από τις αμερι­κανικές δυνάμεις. Ή άπελευθέρωσις των Φι­λιππινών άπό τούς Ιάπωνες, άνηγγέλθη στις 4 Ιουλίου 1945.

ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

—4 Ιουνίου 1944: Ή 5η καί 8η βρεταννικές στρατιές είσέρχοντο στη Ρώμη. Στις 22 Αύγούστου καταλαμβάνεται ή Φλωρεντία και στις 2 Σεπτεμβρίου ή Πίζα. Τό Ρίμινι καταλαμβάνεται άπό Βρεταννούς μέ τη βοή­θεια του ‘Ελληνικού Σώματος (21 Σεπτεμ­βρίου).

24 Σεπτεμβρίου 1944: Βρεταννικά στρα­τεύματα άποβιβάζονται στήν Ελλάδα. Στην “Αθήνα φθάνουν στις 14 Οκτωβρίου.

ΤΟ «ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΩΠΟ»

—6 Ιουνίου 1944: Ή μεγαλύτερη άπόβασις-—εισβολή στην Ιστορία άρχισε τό πρωΐ τής 6 Ιουνίου, άπό συνδυασμένες άμερικανικές και βρεταννικές δυνάμεις. Προ­γεφυρώματα έγκαταστάθηκαν στις άκτές τής Νορμανδίας, ανατολικός του Χερβούργου. Στις 27 Ιουνίου οι ’Αμερικανοί καταλαμβά­νουν τό Χερβουργο, τον τρίτο λιμένα τής Γαλλίας.

Στις 25 Ιουλίου 1944 οί “Αμερικανοί άρχίζουν τήν ισχυρότερη έπίθεσί τους. Τό Πα­ρίσι άπελευθερώνεται (23 Σεπτεμβρίου). Ή πρώτη γερμανική πόλις, τό Άασεν, παραδιδεται στα άμερικανικά στρατεύματα 21 ’Οκτωβρίου).

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣIΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑ­ΤΟΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

’Από τό Στάλινγκραντ, τήν “Οδησσό και τή Σεβαστούπολι, τά σοβιετικά στροπεύματα,, άκάθεκτα προήλασαν, καλύπτοντα μίαν άπόστασι 1.350 μιλλίων σέ 15 μήνες. Τον “Ιούνιο (23) τού 1944 έξαπέλυσαν μίαν έπίθεσι στο βόρειο μέτωπο για να συγχρονι­στούν μέ τήν άγγλοαμερικανική άπόβασι στή Δύσι. Τήν έπίθεσι αυτή άκολούθησε τον Αύγουστο μια γενική σέ όλο τό ’Ανατολικό μέτωπο σοβιετική έπίθεσις. Τον Νοέμβριο τά σοβιετικά στρατεύματα μάχονται στήν ’Ανατολική Πρωσία και μέσω τής Φινλανδίας άποβιβάζωνται στη Νορβηγία. Προς το νό­το ή Ρουμανία συνθηκολογεί στις 30 Αύγου­στου και ό ρωσικός στρατός ξεχύνεται στην Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία και Βόρειο Γιουγ­κοσλαβία. Ή Βαρσοβία άπελευθερώνεται (28 Όκτωβρίου 1944). Στις 2 Φεβρουά­ριου τά στρατεύματα τού στρατάρχου Ζούκωφ βρίσκονται στον ποταμό Οντερ, 46 μίλλια άπό τό Βερολίνο. Ή Ουγγαρία υπογρά­φει άνακωχή (22 Ίανουαρίου). Ή Βουδαπέ­στη έπειτα άπό πολιορκία 51 ήμερών, ξεκα­θαρίζεται άπό τούς Νάζι (13 Φεβρουάριου). Ή Βιέννη άπελευθερώνεται τόν Απρίλιο (11) του 1945.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑ­ΝΙΑΣ

Τον Φεβρουάριο (4—11) του 1945 λαμ­βάνει χώραν ή διάσκεψις των Τριών Μεγά­λων στη Γιάλτα τής Κριμαίας. ’Εδώ λαμβάνονται εξαιρετικές άποφασεις γιά τό μέλλον του κόσμου και ειδικότερα γιά τά τελικά κτυπήματα κατά τής Γερμανίας.

—2 Μαΐου 1945: Ο πόλεμος στήν Ιτα­λία λήγει έπισήμως. *0 Μουσσολίνι συλλαμβάνεταιι άπό τους Ιταλούς παρτιζάνους και έκτελεΐται (28 ’Απριλίου).

Στις 20 ’Απριλίου, ό Κόκκινος Στρατός εισέρχεται στά περίχωρα του Βερολίνου. Ό θάνατος του Άδόλφου Χίτλερ στά έρείπια του Βερολίνου, άναγγέλεται τήν 1η Μαΐου. Τήν ϊδια ήμέρα το Μόναχο παραδίδεται στους ’Αμερικανούς. Μετά από σκληρές όδομαχίες, ή φρουρά του Βερολίνου παραδίδε­ται στούς Ρώσους (2 Μαΐου). Παντού ό γερ­μανικός στρατός παραδίδεται στους Συμμά­χους. Ή Γερμανία παραδίδεται άνευ ορών στους Συμμάχους στό Ρέμς τής Γαλλίας.

Στις 8 Μαιου ό πόλεμος στην Ευρώπη έ­ληξε έπισήμως.

ΣΥΝΘΗΚΟΑΟΓΗΣIΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ — ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕ­ΜΟΥ

Ή ήττα τής Γερμανίας άφησε τήν Ιαπω­νία μόνη στον πόλεμο. Στις 6 Αύγούστου ή πρώτη άτομική βόμβα καταστρέφει τήν ια­πωνική πόλι τής Χιροσίμα. Ή Ρωσία στίς 8 Αύγούστου κηρύσσει τόν πόλεμο κατά τής Ιαπωνίας και εισβάλλει στή Μαντζουρία. Στις 9 Αύγούστου μιά δεύτερη άτομική βόμ­βα καταστρέφει τό Ναγκασάκι. Στις 10 Αύ­γούστου ή ’Ιαπωνία έζήτησε ειρήνη. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1945 ή επίσημη συνθηκολόγη­σή τής Ιαπωνίας έπι του άμερικανικου θωρηκτου «Μισσουρι», τελείωσε έπισήμως τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Τα παραπάνω προέρχονται από το βιβλίου: Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου εκδόσεις ΔΑΡΕΜΑ.

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Σας παρακινούμε να κάνετε κλικ πάνω στις διαφημίσεις μας, καθώς και να κοινοποιείτε τα δημοσιεύματα που θεωρείται αξιόλογα! ευχαριστούμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *