Ο Βρετανός πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλαιν κηρύσσει τον πόλεμο στην Γερμανία 3-9-1939

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΝΕΒΙΛ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ

Τό πρωΐ τής 3ης Σεπτεμβρίου 1939, εκατομμύ­ρια ανθρώπων σ’ όλη τή γή, χωρίς την έλάχιστη ελπίδα για κάποιο θαύμα, που μπο­ρούσε ακόμα νά μεσολάβηση, περίμεναν τήν έκπνοή τού βρετανο-γαλλικου τελεσιγράφου. Ή ’Αγγλία θά κρατούσε τήν ύπόσχεσί της;

Στίς 11.15′ ό πρωθυπουργός τής ’Αγγλί­ας Νέβιλ Τσάμπερλαιν έδωσε από τό ραδιό­φωνο τήν άπάντησι, πού μέ φρίκη και ανα­κουφισι μαζί περίμενε ή Άνθρωπότης:

«Σάς ομιλώ από τό γραφεΐον μου. Σήμε­ρον τήν πρωίαν ο πρεσβευτής τής Μ. Βρεταννίας έπέδωκεν εις τήν γερμανικήν κυβέρνησιν τελειωτικήν διακοίνοσιν, δηλών ότι, εάν μέχρι τής 11ης πρωινής δεν έλάμβανε διαβεβαιώσεις περί τού ότι τά γερμανικά στρα­τεύματα θά άπεσύροντο εκ τής Πολωνίας, ή ’Αγγλία θά έθεώρει έαυτήν εύρισκομένην είς εμπόλεμον καπάστασιν μετά τής Γερμανίας. Ούδεμίαν γερμανικήν δήλωσιν έλαβον μέχρι τής στιγμής αύτής. Επομένως, ή χώρα μας εύοίσκεται τήν στιγμήν αυτήν εις έμπόλεμον κοττάστασιν μετά τής Γερμανίας.

»Εύκόλως δυνασθε νά έννοησητε πόσον τρομερόν πλήγμα αποτελεί δι έμέ τό νά βλέπω ότι όλοι οι μακροΐ αγώνες, τούς οποίους διεξήγαγα διά νά κερδίσωμεν την ύπόθεσιν τής ειρήνης, αποτυγχάνουν. Νομίζω έν τού­τοις ότι δεν ήτο δυνατόν να κάμω τίποτε περισσότερον καί τίποτε διαφορετικόν από ό,τι έκαμα έως τώρα. Μέχρι τής τελευταίας στιγμής θά ήτο δυνατόν νά έπέλθη ειρηνικός διακανονισμός, τής διαφοράς μεταξύ Γερμανίας καί Πολω­νίας, αλλά ό Χίτλερ δεν τό ήθέλησε. Προφανώς, ό σκοπός του ητο η έμμονος ιδέα του νά έπιτεθή κατά τής Πολωνί­ας, αδιαφορών δια ό,τι θά συνέβαινε. Έχομεν την συνείδησίν μας ήσυχον. Έκάμαμεν ό,τι ήτο δυνατόν νά κάμη μία χώρα διά νά εξασφάλιση την ειρήνην, αλλά εύρισκόμεθα εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε νά μη ημπορή πλέον νά έχη κα­νείς εμπιστοσύνην εις κανένα από τούς λόγους τους διδουένους από ιθύνοντα τά έν Γερμανία. Εΐναι υία κατάστασις κατά την οποίαν κανείς λα­ός καί καμμία χώρα δεν ήμποροΰν πλέον νά αισθάνονται τον εαυτόν των έν ασφαλεία. Ή κατάστασις αυτή άττέβη άφόρητος. Ή Μεγάλη Βοεταννία καί ή Γαλλία άναλαμβάνουν σήμερον έξ όλοκλήοου την έκπλήοωσιν τών άνειλημένωv υποχρεώσεών των με καθαράν συνείδησιν.

»Γνωοίζω ότι ό καθείς από σάς θά έττιτελέση τό καθήκον του μέ θάρρος και ήρεμείαν. ’Από όλα τά σημεΐα της αύτοκρατορίας λαμβάνομεν 8ιοτ- διαβαιώσεις. αϊτινες άποτελοΰν δι ημάς μεγαλην ένθαρυνσιν.

Η Κηβέρνησις καθώρην ηδη τά μέτρα τά έξασφαλίζοντα την υπαρξιν του έθνους κατά την διάρκειαν του πολέμου καί την κατά τό δυνατόν κανονικήν ζωήν. Είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας τό νά άσχολήται έκαστος μέ τό έργον, είς τό όποιον έτάχθτ». Ό Θεός νάς μάς εύλογή όλους καί ας προασπίζη τό Δίκαιον».

Στις· 5 τό άπόγευμα τής ί­διας ήμέρας έκήρυξε τον πόλεμο ή Γαλλία. Ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άρχιζε.

Από το βιβλίο: Ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Σας παρακινούμε να κάνετε κλικ πάνω στις διαφημίσεις μας, καθώς και να κοινοποιείτε τα δημοσιεύματα που θεωρείται αξιόλογα! ευχαριστούμε.

2 σκέψεις σχετικά με το “Ο Βρετανός πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλαιν κηρύσσει τον πόλεμο στην Γερμανία 3-9-1939

 • 29 Σεπτεμβρίου 2020, 3:23 ΠΜ
  Permalink

  Excellent post. Keep posting such kind of info on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I am sure they will be benefited from this site.

  Σχολιάστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *