25 Ιουνίου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

ΗράκλειοΚτήρια

3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Το Σάββατο 11-5-2019 στο πλαίσιο ημερίδας για την ειδική οικογένεια, επισκέφτηκα για πρώτη φορά το 3ο γενικό λύκειο της πόλης του Ηρακλείου, πραγματικά θαύμασα κυρίως την εσωτερική αρχιτεκτονική του κτιρίου, την απλότητα και την λιτότητα των χώρων του, είχα μαζί μου μία  compact φωτογραφική μηχανή και πήρα μερικές φωτογραφίες, δίνοντας βαρύτητα σε καλλιτεχνικά στοιχεία τα οποία κοσμούν το σχολείο αυτό.

Ζήτησα από τον διευθυντή του να μου προτείνει αν υπάρχει κάποιο έντυπο στο οποίο να είναι γραμμένη η ιστορία αυτού του κτιρίου, ο διευθυντής μου πρότεινε το βιβλίο με τίτλο: Από το Γυμνάσιο θηλέων στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου 1931-2011 με επιμέλεια από την φιλόλογο Γωγώ Κουγιουμουτζάκη, το οποίο και αγόρασα αμέσως.

Με εξέπληξε ο πλούτος των πληροφοριών αυτού του βιβλίου, πρόκειται για έναν τόμο 353 μεγάλων σελίδων γεμάτων με ιστορία…

Σας παραθέτω ένα μικρο απόσπασμα σχετικό με το σύγχρονο κτίριο του σχολείου καθώς επίσης και μερικές φωτογραφίες από όμορφα καλλιτεχνικά στοιχεία στο εσωτερικό του.           

Το νέο κτίριο που στέγασε το Γυμνάσιο Θηλέων και σήμερα στεγάζει το 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, αριθμός 12, (πρώην Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 13), σε έναν από τους κεντρι­κότερους δρόμους του Ηρακλείου, δίπλα στο Εργατικό Κέντρο.

Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν ότι: “…θα είναι εντελώς πρωτότυπον δι’ ολόκληρον την Ελλάδα. Θα περιλαμβάνει δε, πλην των κλασσικών και τεχνικών, και οικοκυρικάς σπουδάς”.

Το αρχικό κτίσμα περιοριζόταν στην παλαιά πτέρυγα, στη βόρεια πλευρά της αυλής με Β.Ν. προσανατολισμό. Το οικόπεδο προήλθε από τα ανταλλάξιμα της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και ανήκε στην τουρκική οικογένεια των Καλουψίζιδων, όπως φαίνεται στον «Πίνακα περιγραφής κτήματος», έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου. Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 2.140 τ.μ., το κτίριο έχει έκταση 1.240 τ.μ., ενώ ο υπόλοιπος ελεύθερος χώρος (προαύλιο) έχει έκταση 900 τ.μ. Η οικοδόμησή του ξεκίνησε το 1952 και ολοκληρώθηκε το 1962. Διέθετε 12 αίθουσες, οι οποίες όμως δεν επαρκούσαν για να στεγάσουν τις 1450 μαθήτριες του Γυμνασίου Θηλέων. Έτσι το σχολείο στο Βαλιδέ Τζαμί θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα ακόμη, μέχρι να ιδρυθεί το Β’ Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου, το 1963. Ο προθάλαμος και οι σκάλες που ανεβαίνουν στους ορόφους καλύφθηκαν με λευκά μάρμαρα Διονύσου, στα υπόγεια δημιουργήθηκαν αποδυτήρια και οργανώθηκαν μαγειρεία για συσσίτια, καθώς και Χημείο, ενώ διέθετε το μοναδικό Αμφιθέατρο σε όλη την πόλη.

Τη σχολική χρονιά 1962-63 το Γυμνάσιο Θηλέων που στεγαζόταν στον Ναό του Σωτήρος, στο γνωστό Βαλιδέ Τζαμί, μεταστεγάστηκε στο κτίριο της Λεωφόρου Δημοκρατίας 12. Με τη μεταρρύθμιση του Παπανούτσου (1965), επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου, χωρίστηκε σε δύο κύκλους, σε τριτάξιο Γυμνάσιο Θηλέων και τριτάξιο Λύκειο Θηλέων. Το 1967-1968, μετά την επιβολή της Δικτατορίας της 21ης Απριλίου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο ενοποιήθηκαν ξανά σε Α’ Γυμνάσιο Θηλέων, καθώς τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης έγιναν εξατάξια Γυμνάσια και συστεγάστηκε με το Γ# Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου σε εναλλασσόμενη βάρδια. Συνέχισε ως Λ’

Λύκειο Θηλέων από το 1976-77 μέχρι το σχολικό έτος 1978-79. Το 1979-80 μετατράπηκε σε μεικτό Λύκειο, μετονομάστηκε σε 3ο Λύκειο και λειτούργησε σε εναλ­λασσόμενη βάρδια (πρωι-απόγευμα) με το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ως το 2004. Ως 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου λειτούργησε μέχρι το 1997. Από το 1997-1998 μέχρι το 2005-2006 έγινε Ενιαίο Λύκειο και από το 2006-2007 μετατράπηκε πάλι σε Γενικό. Το 2000 ξεκίνησε η ανέγερση νέας πτέρυγας στην ανατολική πλευρά της αυλής, που εγκαινιάστηκε το 2004, προκειμένου να πάψουν να χρησιμοποιούνται οι υπόγειες αίθουσες διδασκαλίας. Σήμερα το σχολείο διαθέτει εργαστήριο Φυσικής —Χημείας πλήρως εξοπλισμένο, 2 εργαστήρια Η/Υ, εργαστήριο Τεχνολογίας, κλειστό Γυμναστήριο, αίθουσα Ιστορίας και Βιβλιοθήκη που αριθμεί 6000 βιβλία και λειτουργεί παράλληλα ως αίθουσα Λογοτεχνίας.

Οι δύο πτέρυγες του σχολείου σήμερα Η ανέγερση του κτιρίου

Η διαδικασία ανέγερσης του σχολικού κτιρίου υπήρξε χρονοβόρα και διήρκησε δέκα (10!) χρόνια. Οι τοπικές εφημερίδες παρακολουθούν το θέμα και ενημερώνουν για την πορεία των εργασιών.

Το νέον κτΐριον Γυμνασίου Θηλέων

Εις την Νομαρχίαν απεστάλησαν από του Υπουργείου Παιδείας τα τελικά σχέδια της ανεγέρσεως του νέου κτιρίου του Γυμνασίου Θηλέων Ηρακλείου. Κατόπιν τούτου θα αρχίσει συντόμως και η κυρίως κτιριακή κατασκευή του Γυμνασίου Θηλέων Ηρακλείου, δεδομένου ότι έχει εξασφαλισθεί το απαιτοΰμενον χρηματικόν ποσόν διά την εκτέλεσιν του όλου έργου.

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ/13-03-1952 Το νέον κτΐριον Γυμνασίου Θηλέων Ηρακλείου

Παρά του κ. Νομάρχου απεστάλη εις το Υπουργέίον Παιδείας έγγραφον διά του οποίου παρακαλεί όπως διατάξη τούτο το ταχύτερον την δημοπράτησιν των κτιριακών κατασκευών του αναγερθησομένου παρά την λεωφόρον Βασιλέως Γεωργίου Β’κτιρίου του Γυμνασίου Θηλέων Ηρακλείου.

Ως μας ανεκοίνωσεν ο κ. Νομάρχης η προϋπολογιζομένη δαπάνη ανεγέρσεως του νέου Γυμνασίου Θηλέων θα ανέλθη εις τα 1.800 εκατομμύρια δραχμές, επί του πα­ρόντος δε έχουν εξασφαλισθή εκ του Εφεδροταμείου 1.200 εκατομμύρια.

Το νέον Γυμνάσιον Θηλέων Ηρακλείου συμφώνως προς τα σχέδια και τας αποφάσεις της Σχολικής Εφορίας θα είναι εντελώς πρωτότυπον δι’ ολόκληρον την Ελλάδα. Θα περιλαμβάνη δε τούτον, πλην των κλασσικών σπουδών και τεχνικών, και οικοκυρικάς σπουδάς.

 

Η ανέγερσις Γυμνασίου θηλέων Ανακοινώσεις κ. Γενικού Διευθυντού

Σχετικώς με την αναγραφείσαν παρ’ ημών πληροφορίαν, καθ’ ην η Γενική Λιοίκησις ανέστειλεν την απόφασιν του Εφεδροταμείου περί χορηγήσεως 1.200.000.000 δραχμών δια την ανέγερσιν του κτιρίου του Γυμνασίου Θηλέων Ηρακλείου, ο κ. Γενικός Διοι­κητής Κρήτης μας ανεκοίνωσεν χθες ότι όντως η διαταγή της χρησιμοποιήσεως του εν λόγω ποσού ανέσταλη, επί του παρόντος, αλλά το ποσόν τούτο δεν θα διατεθή δι’ άλλον σκοπόν.

Η αναστολή αύτη εγένετο, κατόπιν διαμαρτυριών εκ της υπαίθρου, όπως ληφθή πρό- τερον πρόνοια ενισχύσεως των κοινοτήτων διά την ανέγερσιν σχολείων. Η επιθυμία του κ. Γενικού Διοικητού, ως μας ετόνισεν, είναι να προεδρεύση εντός των ημερών συνε- δριάσεως του Εφεδροταμείου, αφού πρώτον περιοδεύση την ύπαιθρον, ίνα λάβη προ- σωπικήν αντίληφιν των αναγκών της και αφού ικανοποιήση ταύτας θα δώση το δικαίωμα εις το Εφεδροταμείον, όπως χρησιμοποιηθή το ποσόν των 1.200.000.000 συμφώνως προς την προϋπάρχουσαν σχετικήν απόφασιν διά την ανέγερσιν του κτιρίου του Γυ­μνασίου Θηλέων.

Πάντως, μας ετόνισεν ο κ. Γενικός Διοικητής, ή δημοπρασία διά την ανέγερσιν του κτιρίου του Γυμνασίου θα διεξαχθή οπωσδήποτε την ορισθείσαν χρονολογία, ήτοι την 25η Μαΐου.

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ/15-05-1952

Εδημοπρατήθη το Γυμνάσιον θηλέων

Προχθές διεξήχθη η δημοπρασία διά την ανάδειξιν εργολάβου κατασκευής του νέου κτιρίου παρά την λεωφόρον Βασιλέως Γεωργίου Β’ του Γυμνασίου Θηλέων Ηρακλείου. Κατά την δημοπρασίαν ταύτην ανεδείχθη τελευταίος μειοδότης ο εργολάβος κ. Αγγε- λιδάκης, αντί δαπάνης εκατομμυρίων δραχμών 1.839.000.000. Η έγκρισις της δημο­πρασίας απόκειται εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου Παιδείας.

Αν βρήκατε ενδιαφέρον το θέμα δηλώστε ότι σας αρέσει. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *